لیست دوره های دپارتمان علوم پایه

· دوره های ریاضی و آمار

ریاضی

 • مدل سازی و شبیه سازی با MATLAB
 • دوره Matlab ويژه مهندسان مكانيك
 • MATLAB (مهندسی سیستم های کنترل)
 • (تجزیه و تحلیل مدارهای الکتریکی و الکترونیکی)MATLAB
 • (جعبه ابزار شناسایی سیستم)MATLAB
 • (جعبه ابزار پردازش سیگنال)MATLAB
 • (جعبه ابزار شبکه های عصبی)MATLAB
 • (جعبه ابزار الگوریتم ژننتیک)MATLAB
 • (جعبه ابزار منطق فازی)MATLAB
 • MAPLE
 • آموزش جعبه ابزارهای SimMechanics و VRML
 • آموزش جعبه ابزار Simulink

---------------------------------------------------------------------------

آمار

 • Spss
 • مدل سازی معادله ساختاری با برنامه LISREL
 • Minitab

---------------------------------------------------------------------------

نرم افزارهای عمومی

 • آموزش پایان نگار (EndNote)

ورود

بازدیدکنندگان

۱
۱۶۴
۵۹
۲۱۷۴۴