لیست دوره های دپارتمان زبان های خارجه

دوره هاي عمومي زبان انگليسي

 • کودکان
 • نوجوانان
 • بزرگسالان

-----------------------------------------------------------------------

دوره هاي تخصصي زبان انگليسي

 • فن ترجمه
 • نگارش پيشرفته
 • مکاتبات بازرگاني و قراردادهاي بين المللي
 • مهارتهاي يادگيري لغت

-----------------------------------------------------------------------
دوره هاي عمومي غيرانگليسي

 • فرانسه
 • آلماني
 • عربي
 • روسي

-----------------------------------------------------------------------
دوره هاي آمادگي آزمونهاي انگليسي

 • IELTS
 • TOEFL
 • CAE
 • TOLIMO (تافل دكتري)

ورود

بازدیدکنندگان

۱
۱۵۲
۵۹
۲۱۷۳۲